ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA

179

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

120

ตาราง
1.1. ไม่มีนักเรียน 1 /1%
1.2. นร.1 - 20 2 /1%
1.3. นร.21 - 40 12 /7%
1.4. นร.41 - 60 38 /21%
1.5. นร.61 - 80 30 /17%
1.6. นร.81 - 100 22 /12%
1.7. นร.101 - 120 15 /8%
รร.ไม่มีนักเรียน

1

ตาราง
รร.เปิด อ.3 ขวบ

31

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

176

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

178

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

38

ตาราง

1,643

ห้องเรียน
ตาราง

19,768

นักเรียน
ตาราง
นร.ปฐมวัย

4,060

ตาราง
นร.ประถมศึกษา

14,017

ตาราง
นร.ขยายโอกาส

1,691

ตาราง

179

ขนาดโรงเรียน

เล็ก
120
กลาง
58
ใหญ่
1
ใหญ่พิเศษ
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

39.47

O-NET ป.6

สพฐ. 39.56

-0.09

ประเทศ 41.33

-1.86

ตาราง

31.65

O-NET ม.3

สพฐ. 34.69

-3.04

ประเทศ 34.45

-2.80

ตาราง

81.77

NT ป.3

สพฐ. 78.78

2.99

ประเทศ 79.00

2.77

ตาราง

81.77

RT ป.1

สพฐ. 78.78

2.99

ประเทศ 79.00

2.77

ตาราง

0

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

0

ครูและบุคลากร

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

0

เกษียณอายุ 2566/2

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

0

สภาพอัตรากำลัง

ก่อน 1 ตค.
nan%
ตั้งแต่ 1 ตค.
nan%
ก่อน 1 ตค. (-ขาด +เกิน)
ผอ.
0
รอง
0
ครู
0
ตั้งแต่ 1 ตค. (-ขาด +เกิน)
ผอ.
0
รอง
0
ครู
0
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
สถานะโรงเรียนในสังกัด
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ไม่มีนักเรียน 1 /1%
ปฐมวัย - ประถมฯ138 /77%
ปฐมวัย - ม.ต้น38 /21%
ประถมฯ2 /1%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 120 /67%
ขนาดกลาง 58 /32%
ขนาดใหญ่ 1 /1%
ขนาดใหญ่พิเศษ /0%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 120 /67%
ขนาดที่ 2 43 /24%
ขนาดที่ 3 13 /7%
ขนาดที่ 4 1 /1%
ขนาดที่ 5 2 /1%
ขนาดที่ 6 /0%
ขนาดที่ 7 /0%
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2564 2565 2566/2
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.จำแนกตาม. ความขาดแคลน
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
179 โรงเรียน

7 อำเภอ
อุทุมพรพิสัย

57 โรงเรียน

ตาราง
ราษีไศล

48 โรงเรียน

ตาราง
ห้วยทับทัน

26 โรงเรียน

ตาราง
เมืองจันทร์

12 โรงเรียน

ตาราง
โพธิ์ศรีสุวรรณ

16 โรงเรียน

ตาราง
บึงบูรพ์

5 โรงเรียน

ตาราง
ศิลาลาด

15 โรงเรียน

ตาราง

18 เครือข่าย
กำแพง หนองห้าง สระกำแพงใหญ่

9 โรงเรียน

ตาราง
ส้มป่อยหนองหมี

8 โรงเรียน

ตาราง
ไผ่สร้างปี่

7 โรงเรียน

ตาราง
ปราสาทเมืองหลวงห้วยทับทัน

13 โรงเรียน

ตาราง
กล้วยกว้างจานแสนไชยผักไหม

13 โรงเรียน

ตาราง
โพธิ์ศรีพัฒนา

8 โรงเรียน

ตาราง
โพธิ์ศรีสุวรรณ

8 โรงเรียน

ตาราง
เมืองจันทร์

12 โรงเรียน

ตาราง
ศิลาลาด

15 โรงเรียน

ตาราง
บึงบูรพ์

5 โรงเรียน

ตาราง
ทุ่งทองกวาว

12 โรงเรียน

ตาราง
เบญจภูมิ

13 โรงเรียน

ตาราง
เพชรสี่กะรัต

12 โรงเรียน

ตาราง
ลำดวนแดง

11 โรงเรียน

ตาราง
คงแคนคำ

7 โรงเรียน

ตาราง
ด่านหนองแค

8 โรงเรียน

ตาราง
ดู่จิกสังข์ทอง

8 โรงเรียน

ตาราง
บัวหุ่งหนองอึ่ง

10 โรงเรียน

ตาราง
ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
Version.2024.1.KAOPUNHOT